Veškerá výuka na Univerzitě třetího věku probíhá do odvolání on-line. Úřední hodiny jsou až do odvolání zrušeny. 

Dlouhodobé kurzy

Obecné informace k dlouhodobým kurzům

Co jsou dlouhodobé kurzy?

Dlouhodobé kurzy jsou roční či víceleté vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Výuka probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jedenkrát za čtrnáct dnů od září do května. Účast na přednáškách je zaznamenávána v prezenčních listinách, pro úspěšné absolvování je posluchač povinen absolvovat v každém roce nejméně 3/4 přednášek. V průběhu vzdělávání nemusí účastník absolvovat žádné formy hodnocení.

Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu, a Masarykova univerzita mu vydá osvědčení na slavnostní promoci, které se účastní nejen zástupci všech fakult ale i vedení Masarykovy univerzity.

Přihlášení do dlouhodobého (alespoň ročního) kurzu, Vás opravňuje k možnosti přihlásit se a navštěvovat krátkodobé kurzy pořádané U3V ve stejném akademickém roce.

Pro koho jsou dlouhodobé kurzy určeny?

Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Jak se na kurzy přihlásit?

Podávání přihlášek  na akademický rok 2020/2021 bylo možné do 20. září 2020. Více informací o přihlašování naleznete zde.

Dlouhodobé kurzy probíhající v akademickém roce 2020/2021

Tříleté kurzy

Jednoleté kurzy

Kurzy pro absolventy U3V

U3V v Telči