Partneři

DONASY, s.r.o. - akademie trénování paměti

Masarykova univerzita v Brně poskytla prostřednictvím Univerzity třetího věku odbornou garanci k realizaci projektu dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách  s názvem
 „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“, který je realizován  v rámci výzvy A7 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Odborná garance byla poskytnuta na základě dlouhodobější spolupráce společnosti DONASY s.r.o.  - Akademie trénování paměti, která se podílí na výuce U3V vzděláváním zaměřeným na techniky dobré paměti.

Zaměření projektu

Záměrem projektu je postupné "nastartování" činností a programů vedoucích k aktivní péči o vlastní zdraví a k vedení aktivního života populace zejména v seniorském věku. Nositeli těchto činností by měli být ve vztahu k uživatelům sociálních služeb kompetentní a vzdělání pracovníci.

Projekt je zaměřen na podporu dvou klíčových oblasti lidského zdraví:

První oblastí je kognitivní zdraví, které je ve stárnoucí populaci klíčové pro udržení soběstačnosti a dobré duševní kondice seniorů po celý život.

Druhou oblastí je orální zdraví, které je v přímé vazbě na zdraví celkové a v současné době je z hlediska prevence více než zanedbávané. Nedostatečná prevence orálního zdraví může mít ve vyšším věku a v případě existujících jiných zdravotních komplikací až fatální důsledky, např. odklad nezbytné operace.

Projekt vzdělávání je sestaven ze dvou modulů. Každý modul je realizován v jiném kalendářním roce. Účastníci tak získají ve dvou následujících letech osvědčení o absolvování  akreditovaných vzdělávacích programů v délce 26 a 28 vyučovacích hodin. Každý modul je rozdělen do čtyř seminářů, které na sebe tematicky navazují.

Vzdělávacího projektu se účastní 20 organizací poskytujících sociální služby z Jihomoravského a Olomouckého kraje, které přihlásily celkem 209 pracovníků.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235

Více informaci je uvedeno na stránkách realizátora projektu – www.akademietrenovanipameti.cz

Realizace projektu, použité vybavení, materiály a pomůcky pro účastníky jsou spolufinancovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Nahoru

Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna

V roce 2011 byla navázána smluvní spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou, která spočívá ve vzájemné informovanosti o kulturních a vzdělávacích akcích, pronájmu místností pro vzdělávací akce, poskytování informačních materiálů apod. Kromě poskytování informací o kulturních a vzdělávacích akcích, nabízí Moravská zemská knihovna posluchačům Univerzity třetího věku i komentované prohlídky, během nichž se účastníci seznámí se všemi novinkami, které MZK zavádí za účelem otevřít knihovnu více veřejnosti, získat nové čtenáře a vytvořit příjemné místo pro každého, kdo hledá poznání, poučení nebo jen klidnou oázu pro odpočinek či posezení s přáteli. Zároveň jsou na těchto exkurzích posluchačům U3V představeny nově získané knižní tituly.   Odborní pracovníci knihovny při návštěvě knihovny posluchače U3V kromě výše zmíněného obeznamují  s více než dvousetletou historií knihovny s ukázkou několika historických fotografií a promítnutím videodokumentu o stavbě knihovny a jsou provedeni prostory knihovny. Účastníkům exkurze bývají představeny i webové stránky knihovny a základní odkazy s ukázkou vyhledávání v knihovním katalogu. Od roku 2011 proběhlo již na desítku těchto exkurzí.

Dne 1. listopadu 2010 se konala v Moravské zemské knihovně přednáška významného německého historika Dr. Thomase Krzencka, který působí na spřátelené univerzitě v Lipsku. Přednáška se snažila charakterizovat základní problémy německé reformace v evropském kontextu 16. století. Autor popisoval nejdůležitější etapy v životě Luthera a spojoval hlavní události v biografii reformátora s politickém děním v Svaté říši římské německého národa. Přitom autor také osvětloval různé aspekty a otázky Lutherova učení na základě jeho (politických i teologických) spisů, souvislosti mezi reformací a selskou válkou a Lutherovo postavení v evropské reformaci 16. století ve srovnání s jinými reformátory tohoto období.

Dne 18. 4. 2011 se v Moravské zemské knihovně uskutečnila přednáška J.E. Jiřího Gruši při příležitosti vydání jeho knihy Beneš jako Rakušan. Jiří Gruša byl básník, romanopisec, esejista, překladatel, historik a filozof, bývalý dlouholetý velvyslanec v Německu a Rakousku, hlavní vyjednavač Česko-Německé deklarace (1997). Po mnohaletém potýkání se s německými nacionálními argumenty "případu Beneš“ reagoval ve své knize i na ty české. Z této přednášky byla vydána publikace s názvem „Kouzla kapitulace“, jejíž text byl přeložen do německého a francouzského jazyka. Ve dnech 10. 10. – 6. 12. 2011 zde také ve spolupráci s Katedrou germanistiky Filozofické fakulty MU proběhl kurz Rakouská knihovna v přednáškách (Wissenschaftskolleg Österreich-bibliothek).

V pondělí 28. ledna proběhla v přednáškovém sále Moravské zemské knihovny přednáška nazvaná Česko - německá spolupráce ve středověku? Na toto téma hovořil dr. Thomas Krzenck, německý historik věnující se již několik let husitctví a dlouholetý čelní představitel Spolku přátelství měst Brno – Lipsko. Thomas Krzenck vystudoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2010 pro Univerzitu třetího věku realizoval přednášku na téma Martin Luther – mnich, který změnil Evropu.

Na podzim 2015 se v prostorách Moravské zemské knihovny uskutečnily krátkodobé tematické kurzy: Prvních sto let české politiky a Kapitoly z duchovních dějin Českých zemí v raném novověku.

Nahoru

Moravské zemské muzeum

Moravské zemské muzeum

V roce 2011 jsme navázali intenzivní spolupráci s Moravským zemským muzeem. V rámci této spolupráce vznikl pro naše posluchače zajímavý jednoletý cyklus přednášek, původně určený pro ty posluchače, kteří se již z kapacitních důvodů nedostali do Všeobecného čtyřletého kurzu. Přednáškový cyklus si však našel své publikum a v současnosti probíhá již jeho třetí ročník. Jejich obsah je zaměřen na výsledky bádání v oboru přírodních a společenských věd a je podložen bohatým materiálním zázemím muzejních sbírek. Úvodní přednášku doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc. na téma Velká Morava v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu zahájili prorektor pro záležitosti studentů doc. PhDr. Jiří Němec, PhD. a ředitel MZM PhDr. Mgr. Martin Reissner ve spolupráci s manažerkou Univerzity třetího věku Ing. Bc. Barborou Haškovou. Přednášky se týkají zejména témat spojených s Brnem a jeho okolím (národopis, historie, archeologie, významné osobnosti, přírodní bohatství). Součástí vzdělávacího cyklu jsou i exkurze. Přednášky probíhají v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce (2. patro) na Zelném trhu.

Program pro akademický rok 2016/17 je tvořen těmito přednáškami:

1. Fauna poslední doby ledové na Moravě

Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D.

2. Archeologie a umění - Vztah Karla Absolona a českých umělců mezi světovými válkami

Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.

3. Herbáře. Co to je? Jak vznikly? Proč existují? Jak se dělají?

RNDr. Karel Sutorý, CSc.

4. První zemědělci

Mgr. Zdeněk Hájek, Ph.D.

5. Vývoj života na Zemi v obrazech Zdeňka Buriana

RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D.

6. Zlatá éra Divadla na provázku

Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

7. Kapitoly z dějin světového loutkového divadla II

PhDr. Jaroslav Blecha

8. Vzácné a ohrožené houby jižní Moravy

Mgr. Hana Ševčíková

9. Mincovnictví Přemysla Otakara II. v českých i rakouských zemích

Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.

10. Vědecká expedice Moravského muzea do Arnhemské země za posledními lidmi doby kamenné

PhDr. Zdeňka Nerudová

11. Život v mořských hlubinách moravských třetihor

RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D.

12. Vliv romské kultury na kulturu majoritní

Mgr. Jana Poláková, Ph.D.

13. Česká republika – bohaté naleziště zkamenělin

RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D.

14. Loutkové divadlo v Brně

PhDr. Jaroslav Blecha

15. Brněnský koncern Globus: lidová alternativa Lidových novin

Mgr. Hana Kraflová

1.

Nahoru

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku