Partneři

DONASY, s.r.o. - akademie trénování paměti

Masarykova univerzita v Brně poskytla prostřednictvím Univerzity třetího věku odbornou garanci k realizaci projektu dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách  s názvem
 „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“, který je realizován  v rámci výzvy A7 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Odborná garance byla poskytnuta na základě dlouhodobější spolupráce společnosti DONASY s.r.o.  - Akademie trénování paměti, která se podílí na výuce U3V vzděláváním zaměřeným na techniky dobré paměti.

Zaměření projektu

Záměrem projektu je postupné "nastartování" činností a programů vedoucích k aktivní péči o vlastní zdraví a k vedení aktivního života populace zejména v seniorském věku. Nositeli těchto činností by měli být ve vztahu k uživatelům sociálních služeb kompetentní a vzdělání pracovníci.

Projekt je zaměřen na podporu dvou klíčových oblasti lidského zdraví:

První oblastí je kognitivní zdraví, které je ve stárnoucí populaci klíčové pro udržení soběstačnosti a dobré duševní kondice seniorů po celý život.

Druhou oblastí je orální zdraví, které je v přímé vazbě na zdraví celkové a v současné době je z hlediska prevence více než zanedbávané. Nedostatečná prevence orálního zdraví může mít ve vyšším věku a v případě existujících jiných zdravotních komplikací až fatální důsledky, např. odklad nezbytné operace.

Projekt vzdělávání je sestaven ze dvou modulů. Každý modul je realizován v jiném kalendářním roce. Účastníci tak získají ve dvou následujících letech osvědčení o absolvování  akreditovaných vzdělávacích programů v délce 26 a 28 vyučovacích hodin. Každý modul je rozdělen do čtyř seminářů, které na sebe tematicky navazují.

Vzdělávacího projektu se účastní 20 organizací poskytujících sociální služby z Jihomoravského a Olomouckého kraje, které přihlásily celkem 209 pracovníků.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235

Více informaci je uvedeno na stránkách realizátora projektu – www.akademietrenovanipameti.cz

Realizace projektu, použité vybavení, materiály a pomůcky pro účastníky jsou spolufinancovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Nahoru

Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna

V roce 2011 byla navázána smluvní spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou, která spočívá ve vzájemné informovanosti o kulturních a vzdělávacích akcích, pronájmu místností pro vzdělávací akce, poskytování informačních materiálů apod. Kromě poskytování informací o kulturních a vzdělávacích akcích, nabízí Moravská zemská knihovna posluchačům Univerzity třetího věku i komentované prohlídky, během nichž se účastníci seznámí se všemi novinkami, které MZK zavádí za účelem otevřít knihovnu více veřejnosti, získat nové čtenáře a vytvořit příjemné místo pro každého, kdo hledá poznání, poučení nebo jen klidnou oázu pro odpočinek či posezení s přáteli. Zároveň jsou na těchto exkurzích posluchačům U3V představeny nově získané knižní tituly.   Odborní pracovníci knihovny při návštěvě knihovny posluchače U3V kromě výše zmíněného obeznamují  s více než dvousetletou historií knihovny s ukázkou několika historických fotografií a promítnutím videodokumentu o stavbě knihovny a jsou provedeni prostory knihovny. Účastníkům exkurze bývají představeny i webové stránky knihovny a základní odkazy s ukázkou vyhledávání v knihovním katalogu. Od roku 2011 proběhlo již na desítku těchto exkurzí.

Dne 1. listopadu 2010 se konala v Moravské zemské knihovně přednáška významného německého historika Dr. Thomase Krzencka, který působí na spřátelené univerzitě v Lipsku. Přednáška se snažila charakterizovat základní problémy německé reformace v evropském kontextu 16. století. Autor popisoval nejdůležitější etapy v životě Luthera a spojoval hlavní události v biografii reformátora s politickém děním v Svaté říši římské německého národa. Přitom autor také osvětloval různé aspekty a otázky Lutherova učení na základě jeho (politických i teologických) spisů, souvislosti mezi reformací a selskou válkou a Lutherovo postavení v evropské reformaci 16. století ve srovnání s jinými reformátory tohoto období.

Dne 18. 4. 2011 se v Moravské zemské knihovně uskutečnila přednáška J.E. Jiřího Gruši při příležitosti vydání jeho knihy Beneš jako Rakušan. Jiří Gruša byl básník, romanopisec, esejista, překladatel, historik a filozof, bývalý dlouholetý velvyslanec v Německu a Rakousku, hlavní vyjednavač Česko-Německé deklarace (1997). Po mnohaletém potýkání se s německými nacionálními argumenty "případu Beneš“ reagoval ve své knize i na ty české. Z této přednášky byla vydána publikace s názvem „Kouzla kapitulace“, jejíž text byl přeložen do německého a francouzského jazyka. Ve dnech 10. 10. – 6. 12. 2011 zde také ve spolupráci s Katedrou germanistiky Filozofické fakulty MU proběhl kurz Rakouská knihovna v přednáškách (Wissenschaftskolleg Österreich-bibliothek).

V pondělí 28. ledna proběhla v přednáškovém sále Moravské zemské knihovny přednáška nazvaná Česko - německá spolupráce ve středověku? Na toto téma hovořil dr. Thomas Krzenck, německý historik věnující se již několik let husitctví a dlouholetý čelní představitel Spolku přátelství měst Brno – Lipsko. Thomas Krzenck vystudoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2010 pro Univerzitu třetího věku realizoval přednášku na téma Martin Luther – mnich, který změnil Evropu.

Na podzim 2015 se v prostorách Moravské zemské knihovny uskutečnily krátkodobé tematické kurzy: Prvních sto let české politiky a Kapitoly z duchovních dějin Českých zemí v raném novověku.

Nahoru

Moravské zemské muzeum

Moravské zemské muzeum

V roce 2011 jsme navázali intenzivní spolupráci s Moravským zemským muzeem. V rámci této spolupráce vznikl pro naše posluchače zajímavý jednoletý cyklus přednášek, původně určený pro ty posluchače, kteří se již z kapacitních důvodů nedostali do Všeobecně zaměřeného kurzu. Přednáškový cyklus si však našel své publikum a spolupráce tedy úspěšně trvá již mnoho let. Obsah přednášek je zaměřen na výsledky bádání v oboru přírodních a společenských věd a je podložen bohatým materiálním zázemím muzejních sbírek. Přednášky se týkají zejména témat spojených s Brnem a jeho okolím (národopis, historie, archeologie, významné osobnosti, přírodní bohatství). Součástí vzdělávacího cyklu jsou i exkurze. Přednášky probíhají v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce (2. patro) na Zelném trhu.

Nahoru

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku