O nás

Poslání a hodnoty

Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Masarykova univerzita úspěšně realizuje kurzy univerzity třetího věku již od roku 1990 a je považována za jednu z největších a nejvyhledávanějších univerzit třetího věku v České republice.

Podmínky přijetí

Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Průběh vzdělávání na U3V

Výuka v rámci dlouhodobých kurzů probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jedenkrát za čtrnáct dnů od září do května. Účast na přednáškách je zaznamenávána v prezenčních listinách, pro úspěšné absolvování je posluchač povinen absolvovat v každém roce nejméně 3/4 přednášek. Pro posluchače U3V jsou realizovány krátkodobé tematicky zaměřené kurzy a mimořádné přednášky. V průběhu vzdělávání nemusí účastník absolvovat žádné formy hodnocení.

Cena

Vzdělávání na U3V je bezplatné, každoročně je účastník U3V povinen uhradit pouze zápisné, jehož výši pro akademický rok nebo semestr stanoví prorektor.
Pro akademický rok 2019/20 bylo zápisné stanoveno na 800 Kč pro Všeobecně zaměřený kurz, kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách, U3V v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na Moravě a kurz Etudy ze středověkého a raně novověkého života II., který bude probíhat v Univerzitním centru v Telči. Zápisné do Kurzu pro absolventy činí 400 Kč za jeden směr, za každý jeden přidaný směr je cena 250 Kč.
Cena za účast v krátkodobých tematických kurzech se liší v závislosti na obsahu kurzu a je hrazena zvlášť. Přihlášení do dlouhodobého (alespoň ročního) kurzu opravňuje k možnosti přihlásit se a navštěvovat krátkodobé kurzy pořádané U3V ve stejném akademickém roce.

Termín pro podání přihlášek

Přihlášky do jednotlivých kurzů U3V pro akademický rok 2019/2020 na speciálním formuláři se podávají od 2. května 2019 do 28. června 2019 v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského nám. 2, Brno. Přihlášky lze podávat též elektronicky prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity, pro podání přihlášky touto cestou je třeba postupovat podle manuálu, který naleznete ZDE.

Přihlášky k tisku a programy jednotlivých kurzů pro akademický rok 2019/2020 budou k dispozici v sekci Programy a přihlášky 2019/2020.

Studovny a počítačové učebny

Posluchači univerzity třetího věku mají v průběhu svého studia k dispozici počítačovou cvičebnu včetně studovny knih a časopisů na Fakultě sociálních studií a počítačovou učebnu na Pedagogické fakultě. Podmínkou vstupu do těchto prostor je vlastnictví čipové karty, kterou na vyžádání zřídí pracovníci U3V. Podrobnosti naleznete v záložce Studovny.

Ukončení vzdělávání na U3V

Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu, a Masarykova univerzita mu vydá osvědčení na slavnostní promoci, které se účastní nejen zástupci všech fakult ale i vedení Masarykovy univerzity.

A co dál?

Absolvent U3V má možnost pokračovat ve vzdělávání v Kurzu pro absolventy U3V, který nabízí program v pěti směrech – humanitním, zdravovědném, přírodovědném, společenskovědném a spirituálním. Absolventi U3V se mohou přihlásit i do ostatních dlouhodobých kurzů, které jsou aktuálně nabízeny.  

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku