Projekty

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC

Název projektu:

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC

Zkrácený název projektu:

CEBEHRA

Registrační číslo projektu:

KPF-02-082

Partner projektu:

Danube University Krems

Období realizace projektu:

11/2018 - 9/2019

Investor/Programový rámec/Typ projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, INTERREG V-A Rakousko-ČR (2014-2020), Fond malých projektů

Cíle projektu:

  1. Podpora mechanismů umožňující vzájemnou výměny zkušeností  v oblasti CŽV mezi partnery:
    a. příklady dobré praxe
    b. předávání zkušeností z realizace programů CŽV
  2. Propagace aktivit projektu směrem k organizacím zabývajících se celoživotním vzděláváním, zájemcům o další vzdělávání, veřejnost
  3. Příprava a realizace společného programu CŽV – interaktivní kurz v Telči z oblasti astronomie

Anotace projektu:

Masarykova univerzita (MU) klade velký důraz na podporu a rozvoj celoživotního vzdělávání (CŽV), je si vědoma důležitosti dalšího rozvoje této oblasti, a proto se snaží získávat zkušenosti i od zahraničních partnerů. V rámci realizace projektu bude vytvořena platforma umožňující  výměnu zkušeností s Dunajskou univerzitou v Kremži (DUK), která je zaměřena právě na oblast vzdělávání dospělých. Na DUK proběhnou dvě setkání zástupců partnerských zemí, a to vedoucích pracovníků na různých úrovních vedení a organizačních pracovníků zabývajících se právě problematikou CŽV. V rámci propagace aktivit projektu proběhnou v obou zemích přednášky z oblasti astronomie, které jsou určeny zájemcům o další vzdělávání, organizacím zabývajících se celoživotním vzděláváním i veřejnosti. Jsou zároveň pozvánkou, pro zájemce o vzdělávání obou zemí, na společně připravovaný čtyřdenní interaktivní kurz, který pilotně proběhne v Telči. Kurz bude realizován dvojjazyčně a bude do budoucna sloužit jako šablona pro realizaci dalších kurzů. Před ukončením proběhne v Brně setkání partnerů projektu, na kterém budou zhodnoceny všechny projektové aktivity.

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Fotografie z realizace projektu najdete zde

Nahoru

UMĚNÍ V PODÁNÍ SENIORŮ

Název projektu:

UMĚNÍ V PODÁNÍ SENIORŮ

Rozhodnutí číslo:

58-12900/2018-ZPO/ORNK

Období realizace projektu:

4/2019 - 12/2019

Investor/Programový rámec/Typ projektu:

Ministerstvo kultury ČR, Regionální a národnostní kultura, Podpora kulturních aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů

Cíle projektu

Cílem projektu je stávající kurzy U3V MU inovovat tak, aby ještě více odpovídaly specifickým požadavkům seniorů a jejich obsah vedl k prohloubení a rozšíření dosavadních znalostí seniorů z oblasti kultury, především hudby a výtvarného umění, zvýšení motivace seniorů k zájmu o hudební a výtvarné aktivity. Hudební i výtvarná sekce je zaměřena nejen na posílení stávajících či získání nových teoretických znalostí, ale i na osvojení dalších nebo zlepšení již nabytých praktických dovedností (zlepšení dovedností ve hře na hudební nástroj, osvojení základů hlasové techniky, zlepšení dechové koordinace, udržení kapacity plic, posílení bránice, podpora psychomotorické koordinace seniorů, osvojení si základů kresby a malby, zvládnutí výtvarných technik, získání povědomí o estetické/tvůrčí stránce fotografie, osvojení si hlavních technických parametrů každého snímku, pochopení nejdůležitějších kompozičních principů, zlepšení percepce světla, posílení schopnosti vymýšlet jednoduché kompozice, způsobilost vyfotografovat technicky vhodný snímek pro běžné typy scén - portrét, akce, krajina, předměty, atd.).

Anotace projektu:

Univerzita pro seniory (U3V) Masarykovy univerzity má zkušenosti s přípravou a realizací aktivit pro seniory již od roku 1990. Program U3V je zaměřen na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Jeho základním posláním je otevření univerzitních zdrojů, vědomostí a dovedností osobám seniorského věku. Ale nejen to. Snahou je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, jinak seniorům nepřístupné. Nabízené aktivity odpovídají jejich zájmům a potřebám. Studium zároveň umožňuje seniorům navázat nové kontakty, setkat se s lidmi se stejnými zájmy, udržet si odpovídající úroveň kvality života. Hudební kurzy a výtvarné kurzy zahrnující teoretické přednášky i praktická cvičení a jsou nedílnou součástí obsahu vzdělávání na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity. Obsah kurzů je zaměřen adekvátně cílové skupině a jejím potřebám. Klade však důraz na aktivní zapojení účastníků a následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě.

Nahoru

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku