Programy a přihlášky 2018/2019

Všeobecně zaměřený kurz

Trvá šest semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve získané poznatky z nejrůznějších vědních oborů. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí fundovaní odborníci z jednotlivých fakult Masarykovy univerzity. Po úspěšném absolvování všech tří ročníků získají posluchači Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, které je jim předáno při slavnostní promoci.

Do každého ročníku je nutné se přihlašovat zvlášť - vypnit přihlášku do daného ročníku a zaplatit zápisné za daný ročník.

Kapacita 1. ročníku kurzu v akademickém roce 2018/2019 je již naplněna!

Nahoru

Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách

Tříletý kurz se bude zabývat hlavně výkladem vybraných uměleckých děl v okolnostech jejich vznikání a v kontextu jejich působení. První rok bude zaměřen na spolupráci architektury, sochařství a malířství. Ve druhém roce budou posluchači seznámeni s objednavateli a sběrateli uměleckých děl. A tématem třetího roku bude: Co je nového v současných dějinách umění. 

Do každého ročníku je nutné se přihlašovat zvlášť - vyplnit přihlášku do daného ročníku a zaplatit zápisné za daný ročník.

Kapacita 1. ročníku kurzu Umění objednavatelé a umělecký styl v dějinách pro akademický rok 2018/2019 je již NAPLNĚNA.

Do 3. ročníku kurzu se mohou přihlašovat pouze osoby, které absolvovaly předchozí dva ročníky kurzu.

Nahoru

Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu

Kurz je realizován ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. V akademickém roce 2018/2019 se uskuteční celkem 15 přednášek z oblasti kultury, historie i přírodních věd s důrazem na témata spojená s Brnem a jeho okolím. Přednášky probíhají v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu.

Kapacita kurzu pro akademický rok 2018/2019 je již NAPLNĚNA!

Nahoru

Kulturní dědictví a památková péče na Moravě

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. V průběhu kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem Moravy bohatým na historické památky, které nejen že dokazují, že Morava byla jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách vývoje, ale také celá řada z nich patří na seznam národních kulturních památek České republiky.

Kapacita kurzu pro akademický rok 2018/2019 již naplněna!

Nahoru

Kurzy pro absolventy U3V

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali promoci a získali osvědčení o absolvování.

Z organizačních důvodů opět nebude možné navštěvovat přednášky těch směrů, do kterých nejste přihlášni. Z tohoto důvodu budete mít možnost přihlásit se do více směrů zároveň. Zápisné pro akademický rok 2018/2019 činí 400 Kč za první vybraný směr, a 250 Kč za každý další. 

  • směr humanitní
  • směr zdravovědný (kapacita kurzu na akademický rok 2018/2019 je již naplněna!)
  • směr přírodovědný
  • směr společenskovědný
  • směr spirituální

Nahoru

Etudy ze středověkého a raně novověkého života (v Telči)

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Telči.

V kurzu bude představen svět vrcholného středověku až k prahu raného novověku (13. - počátek 16. století) v celé své šíři. Třinácté století je u nás dobou, kdy na staré sídelní struktuře vzniká svět měst s novým právním stavem - měšťany - a ambiciózní šlechty, prosazující své nároky na úkor panovníka. Společnost však nebyla statická a nadále se vyvíjela vstříc ranému novověku (vznik humanismu, univerzit a šíření vzdělání). Vedle života šlechty bude představena i majoritní společnost (venkovské obyvatelstvo, měšťané, církev), jejich každodennost, život, smrt, práva i nejistá doba válek. Cílem kurzu bude představit tuto dobu komplexním způsobem, kdy bude kladen důraz na vyvrácení, bohužel dosud často opakovaných nesmyslných tvrzení o středověku. Vybrané přednášky budou doprovázeny replikami archeologických artefaktů (oděvy, kuchyňské a stolní nádobí, nástroje, zbraně a zbroj), které si budou moci posluchači osahat a vyzkoušet.


Kurz probíhá v Telči. Celý kurz je zajišťován Univerzitním centrem Telč (http://www.uct.muni.cz/).

Bližší informace naleznete zde

Nahoru

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku