Programy a přihlášky 2018/2019

Všeobecně zaměřený kurz

Trvá šest semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve získané poznatky z nejrůznějších vědních oborů. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí fundovaní odborníci z jednotlivých fakult Masarykovy univerzity. Po úspěšném absolvování všech tří ročníků získají posluchači Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, které je jim předáno při slavnostní promoci.

Do každého ročníku je nutné se přihlašovat zvlášť - vypnit přihlášku do daného ročníku a zaplatit zápisné za daný ročník.

Kapacita 1. ročníku kurzu je již naplněna!

Nahoru

Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách

Tříletý kurz se bude zabývat hlavně výkladem vybraných uměleckých děl v okolnostech jejich vznikání a v kontextu jejich působení. První rok bude zaměřen na spolupráci architektury, sochařství a malířství. Ve druhém roce budou posluchači seznámeni s objednavateli a sběrateli uměleckých děl. A tématem třetího roku bude: Co je nového v současných dějinách umění. 

Do každého ročníku je nutné se přihlašovat zvlášť - vyplnit přihlášku do daného ročníku a zaplatit zápisné za daný ročník.

Kapacita 1. ročníku kurzu Umění objednavatelé a umělecký styl v dějinách je již NAPLNĚNA.

Do 3. ročníku kurzu se mohou přihlašovat pouze osoby, které absolvovaly předchozí dva ročníky kurzu.

Nahoru

Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu

Kurz je realizován ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. V akademickém roce 2018/2019 se uskuteční celkem 15 přednášek z oblasti kultury, historie i přírodních věd s důrazem na témata spojená s Brnem a jeho okolím. Přednášky probíhají v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu.

Kapacita kurzu je již NAPLNĚNA!

Nahoru

Kulturní dědictví a památková péče na Moravě

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. V průběhu kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem Moravy bohatým na historické památky, které nejen že dokazují, že Morava byla jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách vývoje, ale také celá řada z nich patří na seznam národních kulturních památek České republiky.

Kapacita kurzu je již naplněna!

Nahoru

Kurzy pro absolventy U3V

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali promoci a získali osvědčení o absolvování.

Z organizačních důvodů opět nebude možné navštěvovat přednášky těch směrů, do kterých nejste přihlášni. Z tohoto důvodu budete mít možnost přihlásit se do více směrů zároveň. Zápisné pro akademický rok 2018/2019 činí 400 Kč za první vybraný směr, a 250 Kč za každý další. 

  • směr humanitní
  • směr zdravovědný (kapacita kurzu je již naplněna!)
  • směr přírodovědný
  • směr společenskovědný
  • směr spirituální

Nahoru

Etudy ze středověkého a raně novověkého života (v Telči)

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Telči.

V kurzu bude představen svět vrcholného středověku až k prahu raného novověku (13. - počátek 16. století) v celé své šíři. Třinácté století je u nás dobou, kdy na staré sídelní struktuře vzniká svět měst s novým právním stavem - měšťany - a ambiciózní šlechty, prosazující své nároky na úkor panovníka. Společnost však nebyla statická a nadále se vyvíjela vstříc ranému novověku (vznik humanismu, univerzit a šíření vzdělání). Vedle života šlechty bude představena i majoritní společnost (venkovské obyvatelstvo, měšťané, církev), jejich každodennost, život, smrt, práva i nejistá doba válek. Cílem kurzu bude představit tuto dobu komplexním způsobem, kdy bude kladen důraz na vyvrácení, bohužel dosud často opakovaných nesmyslných tvrzení o středověku. Vybrané přednášky budou doprovázeny replikami archeologických artefaktů (oděvy, kuchyňské a stolní nádobí, nástroje, zbraně a zbroj), které si budou moci posluchači osahat a vyzkoušet.


Kurz probíhá v Telči. A je zajišťován Univerzitním centrem Telč (http://www.uct.muni.cz/).

Bližší informace naleznete zde

Nahoru

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku