Historické proměny umění

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit.


Nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU nabízíme kurz Historické proměny umění:

Termíny: 21. 3. – 23. 5. 2012 vždy ve středu (s výjimkou 12. 4. – čtvrtek!) od 15:00 do 16:30
             
   (21.3., 4.4., 12.4., 18.4., 2.5., 9.5.,  23.5.)

Lektor: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Anotace:

Soubor sedmi přednášek volně navazuje na cyklus Světová architektura od pravěku po dnešek v šesti zastaveních. Kromě důkladného zopakování vývoje architektury a jejího zařazení do společensko-politického kontextu si klade za cíl jeho prohloubení zejména v oblasti výtvarného a užitného umění rovnocennou optikou domácích a světových příkladů.

Program:

  1. Od pravěku do středověku:Pravěké začátky,  staroorientální svět a antika, rané křesťanské umění.
  2. Od středověku  k úsvitu novověku: Cesty se rozcházejí: Byzanc, předrománská a románská etapa ve světě a u nás,  umění islámského světa versus ideologické a výtvarné tradice. Středověk jako svět  rané, vrcholné a pozdní gotiky ve svých podobách doma a v zahraničí. Úloha církve a náboženské podněty.
  3. Tvořivé znovuzrození antických ideálů: Raně novověká renesance 15. -16. století a její antické kořeny. Od manýrismu k baroku. Evropské a domácí příklady.
  4. Z barokní „abnormality“ k volání po „zdravých klasických kořenech“:Dynamické a klasické baroko 17. a 18. století - vrchol harmonického spojení všech druhů umění – citové a smyslové barokní jeviště.
  5. Osvícenství a nový návrat k ideálu, řádu, racionalitě: Vlivy osvícenské ideologie, rodící se občanské společnosti, společenské změny a volání po návratu k přirozenému a racionálnímu počátku i řádu: klasicismus, empír. Evropské, zámořské a domácí příklady.
  6. Romantická reakce. "Národ je vším!“ Hledání nové identity:Romantická reakce a historismus 19. století, akademismus versus umělecká „revoluce“ a zrod moderního výtvarného umění doma a v zahraničí.
  7. Umělecká revoluce a její děti ve 20. století: Secese jako pokus o změnu v architektuře, moderna. Funkcionalismus a jeho počátky, architektura meziválečných diktátorských režimů,  postmodernismus.  – impresionismus, postimpresionismus, symbolismus, fauvismus, kubismus, expresionismus, dadaismus… a jiné -ismy. Další výtvarné styly 20. století - geometrická a negeometrická abstrakce, pop a op-art… Evropské, zámořské a domácí příklady.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č.274.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku