Programy a přihlášky 2015/2016

Všeobecně zaměřený kurz

Trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na koncepci programu se podílejí všechny fakulty Masarykovy univerzity, je tedy dodržován víceoborový charakter. Posláním kurzu je především stimulace k aktivitě a poskytnutí informací usnadňujících praktické využívání dříve získaných poznatků. Po úspěšném absolvování všech čtyř ročníků získají posluchači Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, které je jim předáno při slavnostní promoci.

Nahoru

Dějiny umění a vizuální kultury

Tříletý kurz je zaměřen na rozmanité oblasti, kterými se zabývá univerzitní disciplína „Dějiny umění“. Posluchači se mimo jiné seznámí i se současným badatelským provozem, kdy je tradiční disciplína obohacována o exaktní přístupy „vědy o umění“ a postupně ústí do širšího oboru „Dějiny umění a teorie obrazu“. Kurz je připraven v délce šesti semestrů:

1. rok – Dějiny umění a vizuální kultury:

Podzimní semestr: Dějiny umění - od antiky k renesanci
Jarní semestr: Dějiny umění - od renesance k moderně

2. rok – Funkce a význam uměleckých děl:

Podzimní semestr: Forma, funkce a význam uměleckých děl
Jarní semestr: Obraz a kult, sběratelství, vizuální kultura

3. rok – Umělecká díla v dnešním světě:

Podzimní semestr: Od znalectví k moderním kulturním dějinám
Jarní semestr: Věda o umění (science of art) a teorie obrazu

Nahoru

Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu

Kurz je realizován ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. V akademickém roce 2015/2016 se uskuteční celkem 15 přednášek z oblasti kultury, historie i přírodních věd s důrazem na témata spojená s Brnem a jeho okolím. Přednášky probíhají v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu.

Nahoru

Kurzy pro absolventy U3V

Tyto kurzy jsou určeny pouze pro ty posluchače Univerzity třetího věku MU, kteří již absolvovali promoci.

  • směr humanitní
  • směr zdravovědný
  • směr přírodovědný
  • směr společenskovědný

Nahoru

Spirituální dimenze člověka - Živá teologie

Čtyřletý kurz poskytuje příležitost k poznání vybraných otázek z teologie i dalších oborů pojednávajících o duchovním rozměru člověka. Kromě témat historických, biblických, věroučných a morálních se zde hovoří také o poslání křesťana v současné společnosti. Po absolvování celého kurzu získají posluchači Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, které jim je předáno při slavnostní promoci. Od akademického roku 2013/2014 je kurz Spirituální dimenze člověka na Masarykově univerzitě pořádán Masarykovou univerzitou bez dalších spolupracujících institucí.

Nahoru

G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec

Dvousemestrální kurz se zaměří na život a dílo augustiniánského opata a zakladatele dnešní genetiky Gregora Johanna Mendela. Přednášky budou pojednávat nejen o jeho vědeckých pokusech, při nichž se věnoval např. křížení hrachu, ale také o jeho zájmech, ke kterým patřilo křížení rostlin, ovocnářství, včelařství a meteorologie. Posluchači se také dozví informace ze života tohoto doposud nejslavnějšího Brňana, který dovedl skloubit život duchovní v řeholním stavu s životem badatele a který je čím dále více známý prakticky v celém kulturním a vědeckém světě.

Nahoru

Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. V průběhu kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem jižní Moravy bohatým na historické památky, které nejen že dokazují, že jižní Morava byla jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách vývoje, ale také celá řada z nich patří na seznam národních kulturních památek České republiky.

Nahoru

Kulturní dědictví (v Telči)

Základním cílem přednáškového cyklu je seznámení posluchačů s různorodostí památkového fondu ČR, s typologickými specifiky jednotlivých krajů, s nejvý- znamnějšími šlechtickými rody, vlastnícími svá panství na našem území, s významnými osobnostmi našich dějin a zajímavými událostmi vážícími se k památkovému fondu, ale i s komplikovaným procesem obnovy našich nejcennějších památek či památkových areálů.

Přednáškový cyklus volně navazuje na cyklus Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa I., který probíhal v Univerzitním centru MU v Telči v letech 2012 – 2015.

Navrhovaný cyklus je koncipován jako 6ti semestrální, což znamená 3 bloky po 14 přednáškách (2 x 45 min). První ročník druhého cyklu přednášek je zaměřen na charakteristiku a specifika památkového fondu jednotlivých krajů ČR a Prahy.
Kurz probíhá v Telči

Nahoru

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku